GDPR wetgeving

Wij behandelen uw gegevens op vertrouwelijke wijze en in overeenstemming met de nationale bepalingen en de verordening 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (beter gekend onder de naam “GDPR”).

Deze verordening voorziet dat ondernemingen vanaf 25 mei 2018 juridische, technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om deze nieuwe verplichtingen na te komen.

De bedoeling is de bescherming van het recht op privéleven te versterken door aan ondernemingen een aantal regels op te leggen, geldend vanaf de verzameling van de persoonsgegevens tot op het einde van het gebruik.

Bestemming van huidig document

Huidig document is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door DEMOHUIS BV. Het is van toepassing op alle gebruikers, op prospects, en op de bezoekers van de website www.demohuis.be.

Het document kan van tijd tot tijd geactualiseerd worden in antwoord op de evolutie van juridische, technische of commerciële ontwikkelingen. Wanneer wij dit document actualiseren, nemen wij de gepaste maatregelen om u hierover te informeren, rekening houdend met het belang van de wijzigingen die wij hebben aangebracht. Wij zullen uw toestemming vragen voor elke belangrijke wijziging aan dit document indien dit door de geldende wetgeving vereist wordt.

Definitie van “persoonsgegevens”

Persoonsgegevens zijn “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”.

Volgens de GDPR wordt “als identificeerbaar beschouwd, een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

Verwerkingsverantwoordelijke

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen delen wij u mee wie de Verwerkingsverantwoordelijke is:

DEMOHUIS BV – Frans Theyslei 24 – 2150 Borsbeek (BE) BTW: 0123456789

Het moment waarop uw persoonsgegevens verzameld worden Door middel van onze website www.demohuis.be verzamelen wij uw persoonsgegevens aan de hand van online formulieren en telkens wanneer u ons uw gegevens per e-mail overmaakt.

Welke gegevens verzamelen we?

De informatie verzameld door de formulieren op onze website wordt gebruikt om beter aan uw verwachtingen te voldoen.
Wij delen u mee dat bepaalde antwoorden (aangeduid met een asterisk) verplicht zijn, daar deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
Bij gebrek aan een antwoord kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.
De andere antwoorden zijn facultatief.

De gegevens die wij verzamelen zijn hoofdzakelijk:

 • Informatie met betrekking tot uw identiteit zoals uw naam, voornaam, geslacht, geboortedatum.
 • Contactgegevens zoals uw postadres, e-mailadres, telefoonnummer,
 • Informatie m.b.t. uw project (soort project, soort materiaal…)
Om welke redenen verzamelen wij uw gegevens? (verwerkingsdoeleinden)

Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt indien u hiervoor toestemming gegeven heeft of wanneer deze verwerking berust op een van de door de wet voorziene rechtsgronden, namelijk:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de maatregelen vóór de sluiting van de overeenkomst.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onze vennootschap.

Uw gegevens worden verzameld voor volgende doeleinden:

 • Opstellen van een offerte (maatregelen vóór de sluiting van de overeenkomst).
 • Uitvoering van de bestelling (uitvoering van de overeenkomst).
 • Facturatie (uitvoering van de overeenkomst).
 • Eventuele behandeling na verkoop (uitvoering van de overeenkomst).
 • Werking van de wettelijke en commerciële garantie (uitvoering van de overeenkomst).
 • Creëren van handelsstatistieken om onze activiteiten te kunnen opvolgen (gerechtvaardigd belang).
 • Uitvoering van tevredenheidsenquêtes om de kwaliteit van onze dienstverlening en onze producten te optimaliseren (gerechtvaardigd belang).

Indien u uw toestemming heeft gegeven, kunnen deze gegevens eveneens gebruikt worden voor het volgende doeleinde:

  • Prospectie
Doorzending van uw gegevens

Uw gegevens worden in onze bestanden bijgehouden.

Zij kunnen echter worden overgemaakt aan partnervennootschappen (vennootschappen die tot onze groep behoren, vennootschappen die tot ons netwerk van concessiehouders behoren, vennootschappen die houder zijn van een partnerovereenkomst met onze vennootschap).

Wij brengen u ervan op de hoogte dat uw persoonsgegevens buiten de EU kunnen worden doorgezonden. Deze doorzending zal echter enkel geschieden naar een land erkend door de Europese Commissie als land dat voldoende garanties biedt voor de bescherming van uw gegevens.

Opslagperiode van de gegevens

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk te bewaren.

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden bewaard:

 • Gedurende een maximale periode van 35 jaar voor klanten (gelet op de commerciële garantie van 30 jaar op bepaalde producten).
 • Gedurende 3 jaar voor prospects.

Bij afloop van deze periodes worden uw gegevens vernietigd of geanonimiseerd.

Uw rechten

Wij delen u mee dat u beschikt over

 • Een recht op toegang tot de u betreffende persoonsgegevens.
 • Een recht op rectificatie in geval van onjuistheid van de u betreffende gegevens.
 • In bepaalde omstandigheden, een recht op wissing van de u betreffende gegevens.
 • In bepaalde omstandigheden, een recht van bezwaar tegen de verwerking,
 • In bepaalde omstandigheden, een recht op beperking van de verwerking,
 • Een recht op overdraagbaarheid van uw gegevens,
 • Een recht op intrekking van uw toestemming (in het geval waar toestemming noodzakelijk is).

Om uw rechten uit te oefenen, dient u zich te richten tot:

 • Per postbrief aan het volgende adres:
  • DEMOHUIS BV – GDPR VERWERKING
   Frans Theyslei 24
   2150 BORSBEEK (BE)
 • Of per e-mail aan het volgende adres:
  • info@demohuis.be

Wij delen u mee dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GDPR)) door te schrijven naar het volgende adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (BE) https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger